Ciepło

Od dnia 5.12.2023 roku w Ciepłowni Sp. z o.o. obowiązuje nowa taryfa na ciepło.

Ceny i stawki opłat obowiązującej taryfy zamieszczone są  poniższej:

Nowa taryfa

 

 

 

INFORMACJA O CENACH I STAWKACH OPŁAT STOSOWANYCH

od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Informacja o cenach stosowanych Ciepłownia

 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność polegająca na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła, zgodnie z posiadanymi koncesjami wydanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zakres prowadzonej działalności ciepłowniczej zgodnie z posiadanymi koncesjami obejmuje:

– w zakresie wytwarzania ciepła:
działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu ciepła w jednym własnym źródle ciepła o mocy zainstalowanej 11,14 MW, zlokalizowanym na terenie miasta Aleksandrów Łódzki, wyposażonym w dwa kotły parowe typu ERm, opalane węglem kamiennym.

– w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła:
działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji ciepła wytworzonego w jednym własnym źródle ciepła, trzema sieciami ciepłowniczymi zlokalizowanymi na terenie miasta Aleksandrów Łódzki i scharakteryzowanymi w następujący sposób:
siec nr 1 – sieć ciepłownicza będąca własnością koncesjonariusza, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze zasilania i powrotu 150oC/80oC,
sieć nr 2 – sieć ciepłownicza będąca własnością koncesjonariusza, w której nośnikiem ciepła jest para o maksymalnej ciśnieniu 0,6 Mpa i maksymalnej temperaturze 164oC,
sieć nr 3 – sieć ciepłownicza będąca w części własnością koncesjonariusza, a w części dzierżawiona od Gminy Aleksandrów Łódzki, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze zasilania i powrotu 150oC/80oC.

Zakres świadczonych usług w zakresie dostaw ciepła w podziale na grupy odbiorców:

Grupa OCP – Odbiorcy, do których ciepło przesyłane jest parową siecią ciepłowniczą stanowiącą własność i pozostającą w eksploatacji przedsiębiorstwa energetycznego do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność i pozostających w eksploatacji odbiorców.
Grupa OCW I – Odbiorcy, do których ciepło przesyłane jest wodną siecią ciepłowniczą nr 1, stanowiącą własność i pozostającą w eksploatacji przedsiębiorstwa energetycznego do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność i pozostających w eksploatacji odbiorców.
Grupa OCW IIA – Odbiorcy, do których ciepło przesyłane jest wodną siecią ciepłowniczą nr 2, dzierżawioną przez przedsiębiorstwo energetyczne i pozostającą w jego eksploatacji do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność i pozostających w eksploatacji odbiorców. Grupa OCW IIB – Odbiorcy, do których ciepło przesyłane jest poprzez dzierżawione i pozostające w eksploatacji przedsiębiorstwa energetycznego: wodną sieć ciepłowniczą nr 2, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzne instalacje odbiorcze.