Operator systemu dystrybucyjnego

Informacja o przyłączeniach źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV:

 

Informacja sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

Za okres – II kwartał 2020 r.

  • Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV:

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa „Ciepłownia” Sp. z o.o.  w Aleksandrowie Łódzkim o napięciu wyższym niż 1 kV.

  • Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowane zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym:do strony 2019

 

Data publikacji (ostatniej aktualizacji): 4 lipca 2020

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2019 r. 

Zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. z późniejszymi zmianami)  przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców dla obszarów „Ciepłowni Sp. z o.o.” w Aleksandrowie Łódzkim za 2019 r.

wskaźniki przerw 2019

Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w w/w rozporządzeniu:

SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku,  podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw.

Przerwy planowane – wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej

Przerwy nieplanowane – spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej

Przerwy krótkie – trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty

Przerwy długie – trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin

Przerwy bardzo długie – trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny

Katastrofalne – trwające dłużej niż 24 godziny

Data publikacji (ostatniej aktualizacji): 31 marzec 2020


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnejpobierz

Karta aktualizacji – 1/2017 – pobierz

Raport z konsultacji – pobierz

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 18 lutego 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: cieplownia@onet.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Ciepłownia Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Karta aktualizacji – 1/2019 – Karta_aktualizacji_IRIESD_Ciepłownia_1_2019

Formularz – formularz_zglaszania_uwag_IRiESD_Ciepłownia

 

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 29 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: cieplownia@onet.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

„Ciepłownia” z o.o. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Karta aktualizacji – 2/2019 –Karta_aktualizacji_IRIESD_2_2019

Formularz – formularz_zglaszania_uwag_IRiES


Decyzja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego –sprzedawca zobowiazany, sprzedawca zobowiazany 2019

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych